OBCHODNÍ PODMÍNKY

NYrk s.r.o.

 

I. Všeobecná ujednání

 1. Provozovatelem webových stránek www.petrabencova.cz  je společnost NYrk s.r.o., IČO 177 21 466, se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 375565 (dále jen „Poskytovatel“). Následující obchodní podmínky se vztahují na vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou dle těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Zákazník“), a to ve znění platném v době provedení objednávky Zákazníkem prostřednictvím webových stránek www.petrabencova.cz anebo prostřednictvím e-mailu (podmínky viz níže). 
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.petrabencova.cz (dále jen „webová stránka“ anebo „web“) a další související právní vztahy. 
 3. Je-li Zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li Zákazníkem osoba, která není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Zákazník je považován za spotřebitele, pokud při objednávání zboží a služeb, uzavírání kupní smlouvy a jejím plnění jedná mimo rámec své podnikatelské činnost nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Zákazník podnikatel, je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je podnikatelem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
 4. Poskytovatel je společností, jejíž činnost je zaměřena na poskytování specifických služeb dle dohody se zákazníkem.
 5. Pro kontakt s Poskytovatelem může Zákazník využít následující prostředky komunikace:
 • E-mailovou adresu: petra.bencova9@gmail.com
 • Telefon: 736111600
 • Poštovní komunikaci zasílanou na adresu sídla společnosti Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

II. Obecné podmínky pro užívání e-shopu 

 1. Každý uživatel e-shopu a/nebo Zákazník poskytuje svůj souhlas s tím, aby byl vázán těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). 
 2. Smlouva o poskytování služeb a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
 3. Před objednáním služeb se ujistěte, že jste si Obchodní podmínky přečetli a že jim rozumíte. 
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Zákazník uzavřením smlouvy o poskytování služeb stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a zásady zpracování osobních údajů, seznámil a že s nimi výslovně souhlasí.
 5. Poskytovatel není vázán smluvními podmínkami navrženými ze strany Zákazníka, ledaže Poskytovatel s takovými smluvními podmínkami projeví výslovný písemný souhlas. 
 6. Každý Zákazník se zavazuje poskytnout své osobní údaje nezbytné pro poskytnutí objednaných služeb a zároveň potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů. 
 7. Způsobilost být Zákazníkem mají právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právnímu jednání a které neuzavírají smlouvu o poskytování služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Fyzické osoby mladší 18 let mohou být Zákazníkem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj neplatí pravidla uvedená v těchto podmínek i pro Zákazníka-spotřebitele.
 8. Zákazníkem může být jen osoba, která jedna ve svém osobním zájmu, nikoliv v zájmu své podnikatelské činnosti či jiné právnické osobnosti. 

III. Objednávky 

 1. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím e-shopu dostupného na internetové adrese www.petrabencova.cz.
 2. Na webu je uveden seznam služeb nabízených Poskytovatelem, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Nabídka a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek. Zákazník bere na vědomí, že veškeré nabídky služeb jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně těchto služeb.
 3. Služby nabízené Poskytovatelem jsou řádně označeny názvem a jsou vyobrazeny společně se slovním popisem a jejich cenou.
 4. Zákazník bere na vědomí, že zařazení jakýchkoli služeb na web v určitou dobu neznamená ani nezaručuje, že tyto služby budou k dispozici kdykoli. Poskytovatel si vyhrazuje právo jakékoliv služby kdykoliv z nabídky stáhnout. 
 5. Objednávku služeb může Zákazník provést pouze přímou domluvou s Poskytovatelem prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.  
 6. Zákazník hradí cenu služeb na základě vydané faktury Poskytovatelem. 
 7. Smlouva je uzavřena uhrazení ceny za služby Poskytovateli. Smlouvu představuje vytvoření objednávky ze strany Zákazníka, její přijetí na straně Poskytovatele s ujednáním případných jiných než nabízených podmínek na webu prostředky elektronické komunikace, uhrazení ceny za služby ze strany Zákazníka, vystavením faktury ze strany Poskytovatele a její uhrazením ze strany Zákazníka. 
 8. Poskytovatel začne poskytovat objednané služby až po uhrazení vydané faktury Poskytovatelem.

IV. Cena služeb a platební podmínky

 1. Ceny uváděné na webu www.petrabencova.cz jsou bez aktuální sazby daně z přidané hodnoty a dalších poplatků. Poskytovatel NYrk s.r.o plátcem DPH, pokud se Poskytovatel stane plátcem DPH, budou ceny na webu uvedeny spolu s aktuální sazbou daně z přidané hodnoty dle platných předpisů. 
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit cenu služeb, které jsou nabízeny prostřednictvím  a webových stránek, a dále rovněž vyhlašovat a rušit speciální nabídky (včetně slevových a jiných) na webu u nebo je měnit, a to vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy.  
 3. Zákazník cenu služeb hradí bankovním převodem. 
 4. Cena za služby je hrazena na základě daňového dokladu – faktury vydané Poskytovatelem, který je předán prostředky elektronické komunikace, není-li dohodnuto jinak, Zákazníkovi. 

V. Smlouva o poskytování služeb

 1. Smlouva o poskytování služeb, jejíž předmětem je poskytování služeb nabízených na webových stránkách či jinak Poskytovatelem, je uzavírána mezi Poskytovatelem a Zákazníkem s použitím prostředků komunikace na dálku, s všemi důsledky z toho vyplývajícími z relevantních právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
 2. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá v českém jazyce. 
 3. Zákazník učiněním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady, které vzniknou Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Zákazník sám.
 4. Poskytovatel před uzavřením smlouvy o poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek sděluje, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky;
  2. cenu za služby je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedeným na faktuře;
  3. Poskytovatel prostřednictvím webových stránek neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
  4. ceny služeb jsou na webových stránkách provozovaných Poskytovatelem je uváděna bez DPH, není-li Poskytovatel plátcem DPH a včetně aktuálně platného DPH, v případě, že Poskytovatel je plátcem DPH, včetně případných dalších poplatků stanovených zákonem; náklady se liší dle způsobu úhrady ceny služeb;
  5. v případě, že Zákazník je spotřebitel, má právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit (není-li dál uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny, odstoupení musí zaslat na adresu sídla Poskytovatele dle těchto Obchodních podmínek; 
  6. Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto Obchodních podmínek mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.
  7. Zákazník – spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
  8. v případě, že Zákazník – spotřebitel není spokojen, může se písemně obrátit se stížností na Poskytovatele; Zákazník – spotřebitel má možnost se obrátit se stížností také na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je v současné době s ohledem na povahu poskytovaných služeb Česká obchodní inspekce.

Služby jsou Zákazníkovi dodávány ve dnech a v časech domluvených mezi Poskytovatelem a Zákazníkem prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb 

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb pouze ze zákonných důvodů podle obecně platných právních předpisů (zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
 2. Zákazník – spotřebitel má právo kromě zákonných důvodů i právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodů do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb zaniká uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
 3. Zákazník – spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1837 Občanského zákoníku, souhlasil-li s tím, aby mu služby byly poskytovány (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
 1. V případě, že Zákazník – spotřebitel chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, je povinen zaslat Poskytovateli oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytování služeb za použití některého z následujících způsobů:
 • poštovní zásilkou na adresu sídla Poskytovatele;
 • e-mailovou zprávou na adresu: petra.bencova9@gmail.com (e-mailová zpráva musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem). 
 1. Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zveřejněn na webových stránkách Poskytovatele. Pro zjednodušení postačí, pokud Zákazník – spotřebitel, který chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, formulář vyplní a odešle e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu (přičemž tento musí být podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem), anebo formulář vytiskne, vyplní, podepíše a odešle poštou na výše uvedenou adresu sídla Poskytovatele.  Zákazník – spotřebitel není povinen pro odstoupení od smlouvy využít tento formulář.  
 2. Zákazník – spotřebitel bere na vědomí, že pro zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je dostačující, aby Zákazník – spotřebitel prokazatelně Poskytovateli oznámení o dostoupení od smlouvy o poskytování služeb odeslal poslední den 14denní lhůty.  
 3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, smlouva o poskytování služeb se ruší. Prodávající je povinen vrátit Zákazníkovi zaplacenou cenu služeb, nezačalo-li poskytování služeb se souhlasem Zákazníka ze strany Poskytovatele. 
 4. V případě odstoupení Zákazníka – spotřebitele od smlouvy o poskytování služeb Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení Zákazníka – spotřebitele o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, vrátí Zákazníkovi – spotřebiteli všechny peněžní prostředky při zohlednění ustanovení § 1832 občanského zákoníku.
 5. Vrácení peněžních prostředků Zákazníkovi bude provedeno bankovním převodem na účet uvedený Zákazníkem v odstoupení od smlouvy případně v uživatelském účtu. Zákazník nenese náklady spojené s vrácením peněžních prostředků. 

VII. Závěrečná ustanovení:

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky upravovat bez předchozího upozornění. Zákazník bere na vědomí, že na jeho objednávku se vztahuje ta verze Obchodních podmínek, která je v době potvrzení příslušné objednávky zveřejněna na e-shopu. 
 2. Všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky a autorská práva, na
  e-shopu, jsou ve vlastnictví NYrk s.r.o. nebo poskytovatelů licence. Jakékoliv užití webové stránky nebo jeho vlastního obsahu, kopírování jeho obsahu nebo ukládání obsahu, a to jak jeho částí či celku, pro jiné než osobní účely a nekomerční použití, není bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele povoleno. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě blokovat přístup k webovým stránkám a zrušit účet jakéhokoli uživatele, který porušuje zejména toto ustanovení Obchodních podmínek, a i jakékoli jiné ustanovení. 
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo postoupit nebo dát do zástavy třetím stranám jakýkoli nárok/y na platby vůči Zákazníkům, které vznikly v souvislosti s poskytováním služeb.
 4. Ukáže-li se, že některá ustanovení Obchodních podmínek jsou zakázána, nebo bylo-li jakýmkoli soudem nebo jiným orgánem zjištěno, že jsou neúčinná, ostatní ustanovení Obchodních podmínek zůstávají v platnosti.
 5. Webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Typickým příkladem použití cookies je přihlášení se do uživatelského účtu anebo analýza průchodu webovými stránkami. Před použitím webových stránek jste vyzváni k souhlasu s použitím Cookies. Užíváním webových stránek s použitím technologie cookies automaticky souhlasíte.
 6. Na smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a další jakékoliv právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se použijí právní předpisy platné v České republice. 
 7. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Zákazníkem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který nelze vyřešit vzájemnou dohodou stran, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.11.2022.