GDPR

Vážení, 

naše společnost NYrk s.r.o. klade důraz na odpovědný přístup k ochraně osobních údajů a na vysokou bezpečnost zákazníků a ochranu jejich osobních údajů před jakýmkoliv neoprávněným zásahem. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů představují zjednodušené informace o způsobech zpracování Vašich osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů naší společností a současně o našich povinnostech v rámci ochrany osobních údajů našich zákazníků 

Co je to osobní údaj? 

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Kdo je správcem osobních údajů? 

Správcem Vašich obchodních údajů je NYrk s.r.o., IČO 177 21 466, se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn C 375565, petrabencova9@gmail.com. Je-li v tomto dokumentu odkazováno na správce osobního údaje, je tím myšlen tímto správce (dále jen „Správce“). 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Co jsou Zásady zpracování osobních údajů? 

Tyto zásady jsou vydány a zveřejněni v soulady s nařízením Evropského parlamentu a RADU (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Tyto Zásady zpracování osobních údajů představují naplnění informací povinnosti Správce ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 nařízení GDPR. 

Případné dotazy ohledně zpracování osobních údajů zasílejte e-mailem na adresu Správce: petra.bencova9@gmail.com, případně písemně na adresu sídla Správce NYrk s.r.o., IČO 177 21 466, se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

Koho osobních údaje jsou Správcem zpracovávány? 

Pro účely poskytování nabízeného zboží a služeb Správce zpracovává údaje následujících osob: zákazníci, případní obchodní partneři a jejich zástupci a/nebo jiné kontaktní osoby, uživatelé, zájemci o poskytované služby a zboží, návštěvníci webových stránek. 

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány? 

Za účelem poskytování nabízeného zboží naší společností Správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

 1. Základní osobní identifikační údaje, adresní údaje osob uvedených v bodě 3):
 • Akademický titul fyzické osoby
 • Jméno a příjmení fyzické osoby
 • Obchodní firma podnikající fyzické osoby
 • Datum narození fyzické osoby
 • Pohlaví fyzické osoby 
 • IČO podnikající fyzické osoby
 • DIČ podnikající fyzické osoby
 • Funkce fyzické osoby jednající za právnickou osobu
 • Adresa trvalého pobytu fyzické osoby (ulice, číslo popisné/číslo orientační, případné další upřesňující údaje o adrese, poštovní směrovací číslo, město, stát)
 • Adresa sídla podnikající nebo místo podnikání podnikající fyzické osoby (ulice, číslo popisné/číslo orientační, případné další upřesňující údaje o adrese, poštovní směrovací číslo, město, stát)
 • Fakturační adresa podnikající fyzické osoby
 • Identifikační údaje jednajícího zástupce (podnikající) fyzické osoby anebo kontaktní osoby (podnikající) fyzické osoby
 • Bankovní spojení (podnikající) fyzické osoby
 • Podpis (podnikající) fyzické osoby
 1. Kontaktní údaje osob uvedených v bodě 3):
 • Kontaktní telefonní číslo pro účely komunikace s fyzickou osobou
 • Kontaktní e-mailová adresa pro účely komunikace s fyzickou osobou
 1. Údaje o službách a zboží 

Jedná se o údaje ohledně poskytované služby a nákupech nabízeného zboží

 • Specifikace služby nebo zboží
 • Druh služby nebo zboží
 • Údaje o využití poskytované služby nebo zboží
 • Cena za poskytnutí služby nebo nákup zboží
 • Informace o platbě za poskytnutí služby nebo nákup zboží 
 1. Údaje zpracovávané v souvislosti s provozováním webových stránek

Jde o kategorie údajů, které jsou Správcem zpracovávány v souvislosti s užíváním webových stránek:

 • Datum a čas návštěvy našich webových stránek www.petrabencova.cz
 • .Údaje o aktivitě na stránkách (cookies) 
 • IP adresa uživatele a další technické údaje o zařízení, ze kterého jsou webové stránky prohlíženy 
 • V případě založení objednávky a/nebo uživatelského účtu (zejména)
  • Jméno a příjmení 
  • Doručovací adresa 
  • E-mailová adresa 
  • Telefon
  • Heslo k uživatelskému účtu
 1. Ostatní údaje související s činností společnosti

V souvislosti s nabídkou zboží společnosti může společnost nahodile obdržet a zpracovávat další druhy osobních údajů, které souvisí se nabízeným zbožím a které nelze předem specifikovat. Vyskytnou-li se takové přípravy, bude Vás Správce informovat ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 nařízení GDPR.

 1. Osobní údaje osob mladších 15 let

Naše společnost nenabízí služby a zboží osobám mladším 15 let a z tohoto důvodu tak ani nezpracovává jejich osobní údaje. 

Na jakém právním základě a za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány? 

Pro každé jednotlivé zpracování osobních údajů je ve smyslu nařízení GDPR je potřebný právní důvod. Tyto důvody se mohou v jednotlivých situacích lišit. Jde přitom zejména o následující důvody:

Zpracování osobních údajů na základě zákona a na základě smlouvy

Naše společnost je ze zákona povinná zpracovávat určité kategorie osobních údajů a některé osobní údaje musí být zpracovávány v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, tj. na základě uzavřené kupní smlouvy, mezi naší společnosti a Vámi. Bez toho, aby z Vaší strany došlo k poskytnutí takových osobních údajů a k jejich zpracování, by nemohly být naše služby, zejména prodej zboží nabízeného naší společnosti, uskutečněny. Každý, kdo má zájem o naše služby a zejména o nákup námi nabízeného zboží, tak bude muset takové kategorie a konkrétní údaje poskytnout. Osobní údaje poskytnuté na základě zákona a/nebo na základě smlouvy nemohou být smazány či anonymizovány na základě Vaší žádosti. 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona a/nebo smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR zejména za těmito účely:

 • Vaše identifikace a kontaktování pro účely uzavření a plnění smlouvy, tj. uzavření a plnění smlouvy; 
 • příprava vyúčtování za poskytnuté zboží, tj. plnění smlouvy;
 • plnění zákonných účetních a daňových povinností naší společnosti, tj. plnění zákonných povinností;
 • plnění povinností naší společností vyplývajících z právních předpisů v souvislosti s trestním řízením s povinnostmi poskytovat součinnost Policii ČR a dalším státním orgánům; tj. plnění zákonných povinností. 

Zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti 

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje taktéž v situaci, kdy je to nezbytné pro ochranu jejích oprávněných zájmů, a to po pečlivém zvážení jednotlivých případů a srovnání oprávněného zájmů naší společnosti s Vašimi a právy a svobodami v této oblasti. Ke zpracovávání takových osobních údajů není zapotřebí Vašeho souhlasu; kdo případně s takovým zpracováním osobních údajů nesouhlasí, může podat proti zpracování osobních údajů u Správce námitku. 

Osobní údaje jsou za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti zpracovávány zejména za těmito účely:

 • přijetí prevenčních opatření proti vzniku neuhrazených dluhů;
 • monitorování údajů o průběhu smluvních vztahů, včetně údajů o provedených platbách, a to pro účely vyhodnocení možnosti pokračovat v obchodních vztazích;
 • Poskytování veškerých potřebných informací o naší společnosti pro účely jednání s investory a možnými zájemci o koupi naší společnosti;
 • vymáhání oprávněných nároků naší společnosti vůči třetí osobám, včetně dlužníků;
 • poskytování právního poradenství pro naši společnost ve všech potřebných záležitostech, zejména ve věcech vymáhání pohledávek a sporů s třetími osobami, zajištění obhajoby naší společnosti apod.;
 • evidence dlužníků naší společnosti;
 • zasílání obchodních sdělení v souvislosti s nabídkou služeb naší společnosti a nabízeného zboží, tzv. přímý marketing; přímý marketing bude provozován do doby, než proti němu subjekt údajů vysloví námitku;
 • předávání Vašich osobních údajů pro vnitřní administrativní a účetní účely i mimo naši společnost.

 

Zpracování osobních údajů se na základě poskytnutého souhlasu

K určitému zpracovávání osobních údajů může dojít pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu. Poskytnutý souhlas může být kdykoliv odvolán (např. písemným sdělením zaslaným na adresu sídla Správce/nebo e-mailem zaslaným na adresu Správce). Pro případ odvolání souhlasu dojde ke smazání nebo anonymizování osobních údajů osoby, která souhlas odvolala; upozorňujeme však, že ke smazání anebo anonymizaci osobních údajů však nedojde v případě, že shodná data jsou zpracovávána i z jiného důvodu (např. na základě zákona). Skutečnost, že došlo k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů předtím, než k odvolání souhlasu došlo. 

Se souhlasem subjektu údajů dochází ke zpracovávání zejména následujících osobních údajů:

 • Zpracovávání cookies z webových stránek www.petrabencova.cz– cookies jsou zpracovávány v případě, že máte ve svém počítači či mobilním zařízení povoleny cookies a vyslovíte s jejich používáním při návštěvě webových stránek www.petrabencova.cz výslovný souhlas. Cookies jsou zpracovávány pro zajištění zkvalitnění provozu webových stránek www.petrabencova.cz Zpracovávání souboru cookies lze zakázat nastavením webového prohlížeče;
 • údaje o využívání nabízených služeb a/nebo zboží, nabízených výhod a bonusech, vracejících se zákaznících, celkové výnosnosti, údaje o typovém chování uživatele webových stránek www.petrabencova.cz, vliv případné reklamy a retargetingu. 

Po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány? 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutno:

 • je-li Vám naší společností poskytováno zboží či služba, jsou v databáze zákazníků zpracovávány Vaše Základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o poskytovaných službách či zboží, údaje o vzájemné komunikaci po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu uběhnutí promlčecí lhůty (tj. zpravidla po dobu 3 let od ukončení kupní smlouvy a/nebo jiného právního vztahu);
 • bylo-li s Vámi vyjednáváno uzavření smlouvy, ale ve výsledku k uzavření smlouvy nedošlo, po dobu 6 měsíců od ukončení předkontraktačních jednání;
 • informace vztahující se k nezaplaceným dluhům jsou zpracovávány do doby zániku anebo promlčení nároku;
 • vystavené a obdržené daňové doklady jsou archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení (ustanovení § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 • právní důvody pro vystavení faktur jsou archivovány po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy i tyto obchodní smlouvy a související dokumentaci (ustanovení § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);
 • základní síťové identifikátory jsou zpracovávány od vstupu na webové stránky naší společnosti www.petrabencova.cz a archivovány jsou po dobu nejméně 48 hod. do 18 měsíců od okamžiku posledního vstupu na tyto webové strany;
 • osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu jsou archivovány po dobu 5 let anebo do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. 

Vedle výše uvedeného můžeme nadále uchovávat Vaše osobní údaje rovněž i v případě, kdy nám k tomuto účelu poskytnete svůj výslovný souhlas.

Odkud jsou Vaše osobní údaje získány? 

Osobní údaje, které jsou námi zpracovávány, byly zpravidla poskytnuté přímo od subjektů osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR, tedy od Vás. Současně Vaše osobní údaje získáváme i z veřejně dostupných zdrojů, případně si námi získané osobní údaje s těmito údaji ve veřejných zdrojích kontrolujeme. Jde konkrétně o veřejné rejstříky a sbírky listin podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzický osob, ve znění pozdějších předpisů, ze živnostenského rejstříku ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z katastru nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle insolvenčního rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, z centrální evidence exekuční dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, z registru plátců daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a z evidence a seznamu listin o manželském majetkovém režimu a rejstříku zástav dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Komu jsou osobní údaje předávány? 

Naše společnost při plnění svých zákonných povinností, smluvních povinností, při ochraně svých oprávněných zájmů a při veškeré další činnosti, ke které se vztahuje získávání a zpracování osobních údajů, spolupracuje s řadou odborníků (dodavatelů).  Jedná se přitom o tyto kategorie osob, zpracovatelů osobních údajů: dodavatelé účetních a daňových služeb, advokáti, soudní znalci, dodavatelé IT systémů a služeb, poštovní a přepravní služby, a další. Tito zpracovatelé Vašich osobních údajů však nejsou oprávněni tyto osobní údaje jakkoli dále využívat; naši dodavatelé mají rovněž zákaz nakládat s osobními údaji v rozporu s našimi instrukcemi a v rozporu s uzavřenou smlouvou. Vaše osobní údaje jsou těmto osobám navíc poskytovány pouze v nezbytném rozsahu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány osobami se sídlem v České republice a osobami se sídlem v jiném členském státě Evropské Unie. Předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii), probíhá pouze v souladu s podmínkami přípustnosti stanovenými v článcích 44 až 49 nařízení GDPR.

Seznam dodavatelů, kterým jsou předávány osobní údaje, Vám zašleme na základě Vaší žádosti. Současně jsou Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy předávány taky orgánům veřejné moci (článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR a článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. 

10) Dochází při zpracování osobních údajů k aplikaci zvláštních postupů? 

Při zpracování Vašich osobních údajů není využívání žádné automatizované rozhodování, profilování ani další neobvyklé technologie. 

11) Jaké jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů? 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Ve smyslu článku 21 nařízení GDPR má každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 6 odst. 1 písm. e) až f) nařízení GDPR, a to včetně proti zpracování ve formě profilování založeném na těchto ustanoveních. 

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závazné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich nároků.

Námitku lze vznést i za použití automatizovaných prostředků pomocí technických specifikací anebo prostřednictvím kontaktní údajů uvedených výše v čl. 10 těchto zásad zpracování osobních údajů.

Pro úplnost však dodáváme, že uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaným před uplatněním tohoto práva.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Na základě tohoto práva máte dle článku 15 nařízení GDPR právo vědět, zda naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje (tj. právo získat potvrzení, že dochází ke zpracování Vašich osobních údajů), jaké kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovávány, pro jaké účely, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány (tj. komu budou Vaše osobní údaje za podmínek uvedených výše a v souvisejících právních předpisech zpřístupněny), kdo kromě naší společnosti Vaše osobní údaje zpracovává, zda máte právo požadovat opravu a výmaz Vaších osobních údajů, zda máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, a další informace v souladu s čl. 15 nařízení GDPR. Dodáváme však, že v případě, že by výkonem Vašeho práva na přístup mohlo nebo mělo dojít k nepříznivému zásahu do práva a svobod třetích osob, nelze vyloučit, že Vám Vámi požadované informace neposkytneme.

Právo na opravu nepřesných a/nebo neúplných údajů 

Pro případ, že se dozvíte, že osobní údaje, které o Vás naše společnost zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte dle článku 16 nařízení GDPR právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu po Vašem upozornění na takové nepřesnosti opraveny, popřípadě doplněny. S přihlédnutím k účelu zpracování máte právo požadovat i poskytnutí dodatečného prohlášení o provedení opravy/doplnění Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz (“právo být zapomenut”)

Ve smyslu článku 17 odst. 1 nařízení GDPR máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které jsou o Vás zpracovávány, a to pokud je dán jeden z důvodu uvedených v tomto článku nařízení GDPR. Pokud došlo ke zveřejnění informací, které si žádáte vymazat, je správce povinen přijmout s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, za účelem informování správců, kteří tyto Vaše osobní zpracovávají, že je žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.  

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Máte rovněž právo na to, aby za situacích vyjmenovaných v článku 18 odst. 1 písm. a) až d) nařízení GDPR, bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů. Pro úplnost však dodáváme, že uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaným před uplatněním tohoto práva.

Právo na přenositelnost osobních údajů 

Dle článku 20 nařízení GDPR máte rovněž právo získat od naší společnosti všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s plněním smlouvy nebo na základě Vašeho souhlasu a které jsou zpracovávány automatizovaně. Vaše osobní údaje Vám posléze budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Současně máte právo požádat o předání těchto osobních údajů jinému správci (máte přitom právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly námi předány přímo vámi určenému správci, je-li to technicky proveditelné). Toto právo je rovněž možné realizovat pouze u těch osobních údajů, které jsou zpracovávány automatizovaně, a to opět na základě plnění smlouvy anebo na základě Vašeho souhlasu. 

Právo odvolat souhlas

Je-li důvodem zpracováním Vašich osobních údajů Váš souhlas, máte právo kdykoliv takto poskytnutý souhlas odvolat (viz článek 6 bod C. výše). Pro úplnost však dodáváme, že uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaným před uplatněním tohoto práva.

Právo na informace o příjemcích osobních údajů 

Ve smyslu článku 19 nařízení GDPR máme právo na to, abychom Vás v případě oprav, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů oznámili tuto skutečnost všem příjemcům Vašich osobních údajů. Současně máte právo požadovat informace o příjemcích Vašich osobních údajů. 

Právo nebýt subjektem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování 

Podle článku 22 nařízení GDPR máte rovněž právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo které se Vás obdobným způsobem týká. V této souvislosti nicméně informujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky a/nebo obdobnými účinky (viz článek 10 výše). 

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Budete-li mít podezření, že v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR, můžete se se stížností obrátit na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

12) Jak je zabezpečena ochrana osobních údajů v případě tzv. cookie? 

Cookie je malé množství dat, která server www.petrabencova.cz pošle prohlížeči, který je uloží na počítači nebo mobilním telefonu uživatele; tato data, která slouží k rozlišování uživatelů, jsou následně prohlížečem používána při každé další návštěvě tohoto serveru.  

Návštěvník e-shopu na webových stránkách www.petrabencova.cz je po příchodu na webové stránky informován o tom, že cookie na webových stránkách figurují. Užíváním webových stránek souhlasí návštěvník s jejich užitím. 

Soubory cookie jsou využívány např. při zapamatování přístupových údajů pro přihlášení do uživatelského účtu a k uložení údajů zákazníků. Soubory cookie budou dále používány i k ukládání oblíbeného zboží zákazníků. Současně jsou soubory cookies využívány pro kontrolu přihlášení zákazníka do uživatelského účtu a pro kontrolu vložení zboží do nákupního košíku. Soubory cookies jsou dále využívány i za účelem sběru statistických údajů, pro stanovení analytických nástrojů vedoucích k optimalizaci webových stránek e-shopu www.petrabencova.cz

Při zpracování a používání souboru cookie dojde propojení identifikačních údajů souborů cookies s osobními údaji subjektu údajů, které byly poskytnuty při vytváření. K propojení identifikačních údajů o souboru cookies se subjektem údajů dojde pouze při vytvoření uživatelského účtu na stránkách www.petrabencova.cz. Právním základem na zpracování cookies je náš oprávněný zájem. 

Cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení může Subjekt údajů vymazat ve svém prohlížeči (Cookies lze rovněž zakázat nebo nastavit možnost dostávat oznámení pokaždé, když do počítače nebo mobilního zařízení Subjektu údajů bude odeslán nový soubor cookies). 

13) Jak uplatníte svá práva? 

Výše vyjmenovaná práva můžete uplatnit písemnou žádostí zaslanou na adresu sídla Správce přímo u Správce anebo prostřednictvím písemné žádosti podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem, kterou odešlete na e-mailovou adresu Správce www.petrabencova.cz. Správce je povinen ztotožnit Vás s osobu, která podává žádost; v souvislosti s uvedeným tak můžete být vyzváni k prokázání Vaší totožnosti (pro takové účely Vám žádost o ztotožněni bude případně zaslána poštou anebo e-mailem). 

Na zpracování žádosti má Správce 1 měsíc, v odůvodněných případech může být tato lhůta na zpracování žádosti prodloužena o další 2 měsíce. Na prodloužení lhůty ke zpracování Vaší žádosti budete Správcem předem upozorněni.

V žádosti pro uplatnění svých práv je nutno rovněž uvést, jakým způsobem Vám má být zaslána odpověď/informace; nebude-li žádost obsahovat tuto informaci, odpověď/informaci Vám Správce zašle pouze e-mailem. Bude-li Vaše žádost zjevně neodůvodněna a/nebo bude-li mít Vaše žádost šikanózní charakter a/nebo bude-li se v krátkém časovém rozmezí opakovat, je Správce oprávněn si a poskytnutí informací ke zpracování Vašich osobních údajů účtovat poplatek. 

14) Prohlášení o zabezpečení osobních údajů Správcem

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pro tyto účely využívá specializovanou databázi se současným použitím šifrovaného přístupu k účtu (tj. zálohové hostingy, šifrovaná hesla, omezený přístup k databázím, heslované přístupy, systémové a aplikační antivirové programy). Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on případně pouze jím pověřené osoby.

15) Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím internetového formuláře uvedeného na stránce www.petrabencova. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 7.9.2023.